სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 3
510
1116
181924
252930 

საჯარო განცხადება ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე

ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯარო

 განცხადება

 

 

   სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ტეხურის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირებული უბნიდან ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, საჯარო ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე, გავრცელდეს საჯარო განცხადება ვებ-გვერდზე - www.senaki.gov.ge და მერიის საინფორმაციო დაფაზე. მდინარე ტეხურის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან 75279 ინერტული მასალის ამოღების მიზნით.

 

     განცხადებების მიღების საბოლოო ვადად განისაზღვროს 2022 წლის 23  სექტემბერი. განცხადების მიღება იწარმოებს სამუშაო დღის განმავლობაში 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მის.:  ქ. სენაკი, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №103, მერიის კანცელარიაში.

 

      დაინტერესებულმა პირებმა დალუქული სახით წარმოადგინონ შემდეგი ინფორმაცია:

      ა)  განახლებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასარამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

      ბ)     ხელმძღვანელი პირის პირადობის მოწმობა;

      გ)     საკონტაქტო მონაცემები;

      დ) ინფორმაცია შესაბამისი სპეცტექნიკის ფლობის თაობაზე  (საკუთრების/სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია).  

 

       დაინტერესებულმა პირებმა უნდა აიღონ ვალდებულება წიაღით სარგებლობის ობიექტზე ან/და ობიექტის მოშორებით დაიცვან, ფიქსირებული სხვადასხვა ობიექტის უსაფრთხოება.

 

       დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მას უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

 

       განცხადებების განხილვა განხორციელდება საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნების ვადის ამოწურვიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში მის.: სენაკი, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №103, რის შესახებაც პრეტენდენტების ინფორმირება განხორციელდება მათ მიერ წარმოდგენილი ელექტრონული ფოსტით მეშვეობით  ან/და წერილობითი ფორმით.

 

       დაინტერესებულმა პირებმა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა წარმოადგინონ დალუქული სახით.

 

 

 

ტოპოგრაფიული რუკა

                                                       

გეოსაინფორმაციო პაკეტი

 მისამართი: 4100, ქალაქი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 103 Email: senakismeria@gmail.com
ცხელი ხაზი : (995) 599 85 04 19